„Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.“

Wir wollen unser Herz und unseren Körper trainieren, um eine feste und aufrechte geistige Haltung zu erreichen.

„Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hassihi, kann ni bin naru koto.“

Wir wollen nach den wahren Grundsätzen der Selbstverteidigung leben, so dass unsere Sinne zur rechten Zeit wachsam sein können.

„Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, kok-ki no seishin o kanyo suru koto.“

Wir wollen mit aller Kraft um Selbstbeherrschung bemüht sein.

„Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chyojho o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.“

Wir wollen unsere Mitmenschen achten, unsere Lehrer respektieren und uns von Gewalttätigkeit fernhalten.

„Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o toutobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.“

Wir wollen unseren religiösen oder philosophischen Grundsätzen folgen, und nie den wahren Wert der Selbstlosigkeit verkennen.

„Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kajo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.“

Wir wollen nach Weisheit und Stärke streben, ohne uns durch neidische Wünsche selbst zu behindern.

„Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michio mat-to suro koto.“

Mit Hilfe des Karatetrainings wollen wir immer versuchen, unser Dasein nach den wahren Grundsätzen unseres Lebens auszurichten.